• تابلو انتظامی قطر 60تابلو انتظامی قطر 60

  تابلو انتظامی قطر ۶۰

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی 7 ساله میاشد.
 • تابلو انتظامی مثلث ضلع 75

  تابلو انتظامی مثلث ضلع ۷۵

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی 7 ساله میاشد.
 • تابلو اماکن 40*100تابلو اماکن 40*100

  تابلو اماکن ۴۰*۱۰۰

  این تابلو ها به تابلوهای اماکن یا پرچمی معروف هستند و در جهت معرفی اماکن های تفریحی ، ورزشی ، هنری ، درمانی ، مساجد و …. به کار میروند تا در جهت هدایت هرچه بهتر رانندگان و عابرین پیاده ایفای نقش نمایند. رنگ زمینه این نوع تابلو بر اساس نوع فعالیت آن در رنگهای نارنجی ، سفید ، قهوه ای ، آبی و سبز قابل ارائه می باشد.
 • تابلو انتظامی 50*75تابلو انتظامی 50*75

  تابلو انتظامی ۵۰*۷۵

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی میاشد.
 • تابلو انتظامی 40*40

  تابلو انتظامی ۴۰*۴۰

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی میاشد.
 • تابلو انتظامی 20*60

  تابلو انتظامی ۲۰*۶۰

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی میاشد.
 • تابلو انتظامی 33*50

  تابلو انتظامی ۳۳*۵۰

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی 7 ساله میاشد.
 • تابلو انتظامی هشت ضلعیتابلو انتظامی هشت ضلعی

  تابلو انتظامی هشت ضلعی

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی 7 ساله میاشد.
 • تابلو انتظامی قطر 75تابلو انتظامی قطر 75

  تابلو انتظامی قطر ۷۵

  این تابلو ها به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارد . انتقال سریع پیام نشانه های از پیش تعریف شده و تفهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر بوده که بدین منظور شرکت عرف ایران نسبت به طراحی و ساخت و استفاده بهینه از رنگ ها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است ، بطوریکه محصولات فوق  قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.شبرنگ تابلوهای راهنمای رانندگی مهندسی 7 ساله میاشد.