• راهنمای مسیر با شبرنگ پربازتابراهنمای مسیر با شبرنگ پربازتاب

  راهنمای مسیر با شبرنگ پربازتاب

  تابلو های راهنمای مسیر به منظور راهنمایی و هدایت صحیح رانندگان به صورت پرچمی ، جانبی و معلق  ، طراحی ، تولید و ارائه می گردد.این تابلو ها در کلیه معابر شهری به ویژه بزرگراهها و خیابان های شریانی به کار می رود . ابعاد این تابلو با توجه به محل نصب ، پیام مورد نظر و سرعت اتومبیل ها ، با نوشتار استاندارد طراحی ، تولید و نصب می گردد.
  واحد فروش این محصول بر اساس متر مربع میباشد.
 • راهنمای مسیر با شبرنگ مهندسیراهنمای مسیر با شبرنگ مهندسی

  راهنمای مسیر با شبرنگ مهندسی

  تابلو های راهنمای مسیر به منظور راهنمایی و هدایت صحیح رانندگان به صورت پرچمی ، جانبی و معلق  ، طراحی ، تولید و ارائه می گردد.این تابلو ها در کلیه معابر شهری به ویژه بزرگراهها و خیابان های شریانی به کار می رود . ابعاد این تابلو با توجه به محل نصب ، پیام مورد نظر و سرعت اتومبیل ها ، با نوشتار استاندارد طراحی ، تولید و نصب می گردد.
  واحد فروش این محصول بر اساس متر مربع میباشد.